Ciepło z rekompensatą - informacja dla odbriorców ciepła

USTAWA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informuje, że rozliczenia za ciepło dostarczane do obiektów Odbiorców posiadających zawartą umowę kompleksową dostarczanie ciepła z PEC Ełk Sp. z o.o. mogą być realizowane w oparciu o średnią cenę wytwarzania z rekompensatą. Rekompensata może być stosowana w odniesieniu do ceny ciepła, stawki opłaty za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła. Ww. ustawa określa odbiorców uprawnionych do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Tekst ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

Informacje na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Jeżeli jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z rozliczeń wg średniej ceny wytworzenia ciepła z rekompensatą z tytułu przynależności do grupy podmiotów wskazanych w Art. 4.ust 1 pkt 2,3,4 ww. ustawy – prosimy o złożenie odpowiedniego oświadczenia określonego w ww. ustawie.

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy. 


1/ GOSPODARSTWA DOMOWE

Gospodarstwa domowe zostały wskazane jako grupa odbiorców ciepła uprawniona do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą bez obowiązku składania oświadczenia.

Prosimy o przekazanie do PEC Ełk Sp. z o.o. informacji, jeżeli część ciepła dostarczanego do Państwa obiektu nie jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego wykonania przez PEC Ełk Sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła. Prosimy o przesłanie informacji, o których mowa powyżej tylko w przypadku, gdy dostarczone ciepło nie jest wykorzystywane w 100% na potrzeby gospodarstwa domowego do siedziby PEC Ełk lub na adres sekretariat@pec.elk.pl

Przykładowy wzór informacji.


Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami korzystającymi ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie:

Jeżeli korzystacie Państwo ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie ww. ustaw prosimy o przekazanie informacji, w celu nie stosowania w rozliczeniach średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

2/ SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń, zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy, do siedziby PEC Ełk Sp. z o.o. lub na adres sekreatriat@pec.elk.pl w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj do 11.10.2022r.

Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez PEC Ełk Sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który może stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:

1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4.ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła.

Cena z rekompensatą będzie stosowana, gdy średnia cena wytwarzania dla danego źródła ciepła przekroczy poziom średniej ceny z rekompensatą, np. w wyniku zmiany cen i stawek opłat za ciepło.

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2 ww. ustawy. 

Wzór oświadczenia strony stanowiący załącznik nr 1 

Wzór można pobrać również ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

  

3/ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZAPEWNIENIA DOSTAW CIEPŁA DO LOKALI MIESZKALNYCH

Dotyczy podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2/(powyżej), które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w Art. 4. ust 1 pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń do PEC Ełk Sp. z o.o., zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy, do siedziby PEC Ełk Sp. z o.o. lub na adres sekretariat@pec.elk.pl. w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj do 11.10.2022r.

Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez PEC Ełk Sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który może stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:

1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4.ust 3 ww. ustawy,

2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła.

Cena z rekompensatą będzie stosowana, gdy średnia cena wytwarzania dla danego źródła ciepła przekroczy poziom średniej ceny z rekompensatą, np. w wyniku zmiany cen i stawek opłat za ciepło.

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2 ww. ustawy. 

Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1

Wzór oświadczenia można pobrać również ze strony:  https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

4/ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4. UST. 1 PKT 4 - PODMIOTY WRAŻLIWE

Dotyczy podmiotów, o których mowa w Art. 4. ust 1 pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach, czyli będące:

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812 i 1967. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1967

m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

s) związek zawodowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,

t) jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności;

Powyższe podmioty prosimy o złożenie oświadczeń, zgodnie z art. 6 ust.1 ww. ustawy, do siedziby PEC Ełk Sp. z o.o. lub na adres sekretariat@pec.elk.pl w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 11.10.2022r.

Oświadczenie to jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez PEC Ełk Sp. z o.o. obowiązków wynikających z ww. ustawy jako sprzedawcy ciepła, który będzie stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach ciepła z odbiorcami od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki określone w ustawie:

1) odbiorca ciepła należy do podmiotów wymienionych w Art. 4. ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

2) średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła,

3) złożenie oświadczeń do PEC Ełk Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust.1 ww. ustawy, do siedziby PEC Ełk Sp. z o.o. lub na adres sekretariat@pec.elk.pl

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań z związku z sytuacją na rynku paliw.)

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podpisując dokument, zgodnie z Art. 7 ust. 2 ww. ustawy. 

Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2

Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata